https://turbo.to/m0ebkgytsi2g/vnx.su_symbol.zip.html